పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

13, అక్టోబర్ 2010, బుధవారం

శ్రీ సరస్వతీదేవి


శ్రీ
సరస్వతీదేవి
.13-10-10
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...