పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

4, నవంబర్ 2018, ఆదివారం

Flowers In Daily Life - Making Memories with FlowersFlowers In Daily Life - Making Memories with Flowers 
పువ్వులంత అందమైన జ్ఞాపకాలు

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...