పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

1, జనవరి 2011, శనివారం

నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు


రాజి
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...