పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

15, ఆగస్టు 2012, బుధవారం

తేనెల తేటల మాటలతో మన దేశమాతనే కొలిచెదమా..!


తేనెల తేటల మాటలతో మన దేశమాతనే కొలిచెదమా
తేనెల
తేటల మాటలతో మన దేశమాతనే కొలిచెదమా
తేనెల తేటల మాటలతో మన దేశమాతనే కొలిచెదమా

భావం
భాగ్యం కూర్చుకొని
ఇక జీవనయానం చేయుదమా
తేనెల తేటల మాటలతో మన దేశమాతనే కొలిచెదమా
భావం భాగ్యం కూర్చుకొని
ఇక
జీవనయానం చేయుదమా

సాగర మేఖల చుట్టుకొని
సుర
గంగ చీరగా మలచుకొని
సాగర మేఖల చుట్టుకొని
సుర
గంగ చీరగా మలచుకొని

గీతా
గానం పాడుకొని ...గీతా గానం పాడుకొని
మన దేవికి ఇవ్వాలి హారతులు
తేనెల తేటల మాటలతో మన దేశమాతనే కొలిచెదమా

గాంగ
జటాధర భావనతో
హిమ
శైల శిఖరమే నిలబడగా
గాంగ జటాధర భావనతో
హిమ
శైల శిఖరమే నిలబడగా

గలగల పారే నదులన్నీ ...
గలగల పారే నదులన్నీ
ఒక బృందగానమే చేస్తుంటే
తేనెల తేటల మాటలతో మన దేశమాతనే కొలిచెదమా

ఎందరో
వీరుల త్యాగబలం
మన
నేటి స్వేచ్ఛకే మూలబలం
ఎందరో వీరుల త్యాగబలం
మన
నేటి స్వేచ్ఛకే మూలబలం

వారందరిని తలచుకొని ... వారందరిని తలచుకొని
మన మానసవీధిని నిలుపుకొని

తేనెల తేటల మాటలతో మన దేశమాతనే కొలిచెదమా
భావం భాగ్యం కూర్చుకొని
ఇక
జీవనయానం చేయుదమా

తేనెల తేటల మాటలతో మన దేశమాతనే కొలిచెదమా
భావం భాగ్యం కూర్చుకొని
ఇక
జీవనయానం చేయుదమా

Des Rangeela Rangeela Des Mera Rangeelaa
Video By:
My Sister Ramya..


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...