పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

19, మే 2011, గురువారం

My Favorite Buddha Quotes About Life


వైశాఖ పౌర్ణమి బుద్ధజయంతి సందర్భంగా నాకు నచ్చిన కొన్ని బుద్ధుని సందేశాలు...
Buddha Quotes given below are just few words
or a couple of sentences,

but they have a meaning that is deeper and far reaching.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...