పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

20, డిసెంబర్ 2011, మంగళవారం

ఎంకి - నాయుడుబావ By:Raaji


నండూరి సుబ్బారావు గారు రాసిన ఎంకి పాటలు ప్రణయానికి సంబంధించిన పాటలు.
తొలి వలపులు, దాంపత్య జీవితానురాగాలు కలిసిన ఊసులు, బాసలు,
వేదనలు, విరహాలు పాటల్లో చక్కగా వర్ణించారు..
ఎంకి పల్లె పడుచు. కపటం ఎరుగనిది. జానపద సౌందర్యానికి ప్రతీక.
ఎంకి,నాయుడు బావలు జానపదజంట..
అందమైన అమ్మాయిని పోల్చటానికి నండూరి వారి ఎంకి అనటం అందరికీ తెలిసిందే..

బాపుబొమ్మల్లో ఎంకి నాయుడు బావ బొమ్మను చూసిన నాకు వీళ్ళిద్దరి గురించి
సుభాష్ చంద్రబోస్ సినిమాలో "జాజిరి జాజిరి మావా" అనే పాటను
రాజస్థానీ జానపద జంట చిత్రాలతో కలిపి పాట చేయాలనిపించింది..

నేను చేసిన ఎంకి నాయుడు బావ పాట...నా మరో వీడియో ప్రయోగం..

జాజిరి జాజిరి జాజిరి జాజిరి మావా
ఎన్ని జనమలకైనా నువ్వే నా నాజత మావా!
జాజిరి జాజిరి జాజిరి జాజిరి మావా
ఎనకటి జనమలో ఎంకిని నేనే నాయుడు మావా!
By:Raaji

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...