పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

16, మే 2011, సోమవారం

సిద్ధార్థ లా కాలేజ్ Silver Jubilee Celebrations
మా కాలేజ్ Silver Jubilee Year Celebrations కి ఆహ్వానిస్తూ
ఓల్డ్ స్టూడెంట్ రాజి కి (నేనే) పంపిన ఆహ్వానపత్రిక.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...