పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

2, మే 2011, సోమవారం

అపురూపం


చల్లగాలీ,సాయం సంధ్యలూ,
సూర్య చంద్రులూ ,వెన్నెలమ్మలూ ,
సముద్ర తీరాలూ,సంగమ కెరటాలూ....
అనుభూతి చెందే హృదయం ఉండాలి కానీ
ఈ సృష్టిలో అద్భుత అందాలన్నీ
ఆస్వాదనకి అనన్యమే,అపురూపమే....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...