పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

5, జనవరి 2012, గురువారం

జయజనార్ధనా కృష్ణా రాధికాపతే...


జయజనార్ధనా కృష్ణా రాధికాపతే
జనవిమోచనా కృష్ణా జన్మమోచనా
గరుడవాహనా కృష్ణా గోపికాపతే
నయనమోహనా కృష్ణా నీరజేక్షణా
జయజనార్ధనా కృష్ణ రాధికాపతే
జనవిమోచనా కృష్ణ జన్మమోచనా

సుజనబాంధవా కృష్ణా సుందరాకృతే
మదనకోమలా కృష్ణా మాధవాహరే
వసుమతీపతే కృష్ణా వాసవానుజా
వరగుణాకరా కృష్ణా వైష్ణవాకృతే
సురుచిరాననా కృష్ణా శౌర్యవారిదే
మురహరావిభో కృష్ణా ముక్తిదాయక
విమలపాలకా కృష్ణా వల్లభిపతే
కమలలోచనా కృష్ణా కామ్యదాయకా
జయజనార్ధనా కృష్ణ రాధికాపతే
జనవిమోచనా కృష్ణ జన్మమోచనా

విమలగాత్రనే కృష్ణా భక్తవత్సలా 
చరణ
పల్లవం కృష్ణా కరుణకోమలం
కువలయేక్షనా కృష్ణా కోమలాకృతే
తవపదాంబుజం కృష్ణా శరణమాశ్రయే
భువననాయకా కృష్ణా పావనాకృతే
గుణగణోజ్వలా కృష్ణా నళినలోచనా
ప్రణయవారిధే కృష్ణా గుణగణాకరా
దామసోదరా కృష్ణా దీనవత్సలా

జయజనార్ధనా కృష్ణ రాధికాపతే
జనవిమోచనా కృష్ణ జన్మమోచనా

కామసుందరా కృష్ణా పాహిసర్వదా
నరకనాశనా కృష్ణా  నరసహయకా
దేవకీసుతా కృష్ణా కారున్యాంబుదే
కంసనాశనా కృష్ణా ద్వారక స్థితా
పావనాత్మకా కృష్ణా దేహిమంగళం
త్వత్పదాంబుజం కృష్ణా శ్యామకోమలం
భక్తవత్సలా కృష్ణా కామ్యదాయకా
పాలిసెన్ననూ కృష్ణా శ్రీహరీనమో
జయజనార్ధనా కృష్ణ రాధికాపతే
జనవిమోచనా కృష్ణ జన్మమోచనా

భక్తదాసనా కృష్ణా హరసునీ సదా
కాదునింతెనా కృష్ణా సలహయావిభో
గరుడవాహనా కృష్ణా గోపికాపతే
నయనమోహనా కృష్ణా నీరజేక్షణా
జయజనార్ధనా కృష్ణా రాధికాపతే
జనవిమోచనా కృష్ణా జన్మమోచనా
గరుడవాహనా కృష్ణా గోపికాపతే
నయనమోహనా కృష్ణా నీరజేక్షణా

జయజనార్ధనా కృష్ణా రాధికాపతే
జనవిమోచనా కృష్ణ జన్మమోచనా

అందరికీ వైకుంఠ ఏకాదశి పర్వదిన శుభాకాంక్షలు.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...