పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

24, మే 2011, మంగళవారం

Life Is A Challenge ... Meet It


జీవితం అందమైనది... ఆరాధించండి.
జీవితం ఒక సవాల్... స్వీకరించండి
జీవితం ఒక విధి... నిర్వర్తించండి.
జీవితం ఒక ఆట... ఆడండి.
జీవితం ఒక ప్రమాణం...కట్టుబడి ఉండండి.
జీవితం ఒక పాట... పాడండి.
జీవితం ఒక పోరాటం... పోరాడండి.
జీవితం ఒక సాహసం ... తెగించండి.
జీవితం
ఒక అద్రుష్టం ... గెలుచుకోండి.
జీవితం అమూల్యం... నాశనం చేసుకోకండి.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...