పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

31, డిసెంబర్ 2015, గురువారం

Happy New Year - 2016కాలం  డైరీలోని కాగితాలు మాత్రమే  కాదు 
హృదయంలో నిలిచిపోయే ఎన్నో భావాల నిధి కూడా 

అలా నా హృదయంలో ఎప్పటికీ నిలిచిపోయే సంవత్సరాల్లో 
2015 కూడా ఒకటి.
వేగంగా వచ్చేసి అంతకంటే వేగంగా వెళ్ళిపోతున్న 2015
ఎన్నో సంతోషాలను,ఎప్పటికీ మధురమైన జ్ఞాపకాలను అందించింది. 

2015 కి  వీడ్కోలు చెప్తూ  
కొత్తసంవత్సరం 2016 - Sweet Sixteen కి  
హృదయపూర్వక ఆహ్వానం

Happy new Year .. Happy New Year
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...