పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

5, నవంబర్ 2018, సోమవారం

Domino's Pizza @ My GunturDomino's Pizza @ My Guntur

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...