పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

ఆపాతమధురాలు..


మా అమ్మకి పాత పాటలంటే చాలా ఇష్టం.
అమ్మవాళ్ళు చిన్నప్పుడు రేడియోలో పాత పాటలు వినేవాళ్ళట...
పాత పాటలు వినటం, చూడటం నాకు కూడా ఇష్టం
అమ్మకి ఇష్టమైన పాత పాటలన్నిటినీ ఒక చోట వుంచి
అమ్మకి నేను ఇస్తున్న కానుక ఈ ఆపాతమధురాలు..Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...