పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

21, మార్చి 2015, శనివారం

ఉగాది శుభాకాంక్షలు


శ్రీ మన్మధనామ సంవత్సర 
ఉగాది శుభాకాంక్షలు


నవ వసంతుని వెంట గొని 
ఇల నడచి వచ్చెను ఉగాది 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...