పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

24, అక్టోబర్ 2018, బుధవారం

మా వినాయకచవితి పూజ సందడి - 2018


 

మా వినాయకచవితి పూజ సందడి - 2018ఓం గం గణపతయే నమః

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...