పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

14, అక్టోబర్ 2010, గురువారం

శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవి.


శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవి. 14-10-10Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...