పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

15, అక్టోబర్ 2010, శుక్రవారం

శ్రీ దుర్గా దేవి-దుర్గాష్టమి.


శ్రీ దుర్గా దేవి-దుర్గాష్టమి.15-10-10


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...