పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

19, ఆగస్టు 2014, మంగళవారం

చిన్ని చిరునవ్వులుకల్మషం నిండిన అనుభవాలతో పండిన వయసులో మనిషి నవ్వు కూడా
కలుషితమైన కృత్రిమత్వం సంతరించుకున్నప్పుడు ,
బాల్యపు స్మృతుల విరులే స్వచ్చంగా విచ్చుకోగలవు..

ఆ నవ్వు క్షణికమైనదే కావచ్చు కానీ ఎలాంటివారికైనా సంతోషాన్ని 
కలిగించే కల్మష రహితమైన బాల్యపు చాయ అది...

నాకు నచ్చిన కొన్ని చిన్ని చిరునవ్వులు 
World Photography Day సందర్భంగా ..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...