పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

18, ఏప్రిల్ 2011, సోమవారం

Helping hands...


Helping hands are always better than Praying lips.


Nobody can do everything, but everyone can do something


We can do no great things, only small things with great love.
~ Mother Teresa
~


Dare to reach out your hand into the darkness,

to pull another hand into the light.


Service to others is the rent you pay for your room here on earth.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...