పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

28, ఏప్రిల్ 2011, గురువారం

జీవితం సప్తసాగర గీతం...

జీవితం సప్తసాగర గీతం... వెలుగు నీడల వేదం
సాగనీ పయనం...కలా ఇలా కౌగిలించే చోట ..

జీవితం సప్తసాగర గీతం...చిన్ని కృష్ణుడు

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...