పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

27, సెప్టెంబర్ 2011, మంగళవారం

Happy BirthDay Dear Ramya..

My Dear Sister Ramya

W
ishing you a Day
Packed With loads Of Gifts
Sunny Smiles & Lots Of Love
Hope You Have A Very

Happy
BirthDay
Many Many Happy Returns Of The Day

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...