పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

15, జనవరి 2011, శనివారం

సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు


భోగభాగ్యాల భోగి
సరదా
,సంతోషాల సంక్రాంతి
కమ్మని
రుచుల కనుమఅందరికీ సుఖసంతోషాలను,ఆయురారోగ్యాలను,
భోగభాగ్యాలను ప్రసాదించాలని కోరుకుంటూ
నా చిన్నిప్రపంచం తరపున అందరికీసంక్రాంతి పండుగ శుభాకాంక్షలు


రాజి
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...