పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

9, అక్టోబర్ 2010, శనివారం

బాలాత్రిపురసుందరీదేవి.


శ్రీ
బాలాత్రిపురసుందరీదేవి.09-10-10


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...