పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

26, డిసెంబర్ 2010, ఆదివారం

Last sunday of 2010


Today is the last Sunday of 2010.

Goodnight to the Last Sunday
Of The last Week

Of The last Month
Of This Year 2010.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...