పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

1, నవంబర్ 2011, మంగళవారం

ప్రపంచాన్ని మార్చిన మూడు యాపిల్స్

THREE Apples that Changed the World….

One seduced Eve,
second awakened Newton &
the third is the one that Steve Jobs built.

Steve Jobs - The Monk Who Left India to Make i-Products

1.సృష్టికర్త ఆదేశాన్ని లెక్కచేయకుండా
ఈవ్ తిన్న యాపిల్


2.చెట్టుపై నుండి కిందికి రాలుతూ న్యూటన్ ను
ఆకర్షించిన యాపిల్


3.స్టీవ్ జాబ్స్ చేతిలో రూపుదిద్దుకున్న యాపిల్
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...