పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

19, నవంబర్ 2011, శనివారం

బాపు బొమ్మల హరివిల్లు - శ్రీ రామరాజ్యం.


జగదానంద కారకా జయ జానకీ ప్రాణ నాయకా
శుభస్వాగతం ప్రియ పరిపాలకా..
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...