పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

10, అక్టోబర్ 2015, శనివారం

ఆగమనం

జీవితమనే పూలతోటలో కొందరి ఆగమనం వసంతమైతే మరికొందరి ఆగమనం గ్రీష్మం ..

ఎవరి ఆగమనం వసంతంలా జీవితాన్ని పచ్చని తోటగా,వికసించిన పుష్పాలతో రమణీయంగా మారుస్తుందో,ఎవరి ఆగమనం జీవితాన్ని గ్రీష్మ తాపంతో ఎండిన మోడులా చేస్తుందో తెలపాల్సింది కాలమే అయినా ఇలాంటి విషయాలన్నీ ముందుగానే తెలుసుకునే శక్తి మనిషికి ఉంటే బాగుంటుంది కదా ..!!

ఒక గ్రీష్మ ఆగమనానికి ముందు మా ఇంటి పూలతోట
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...