పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

30, అక్టోబర్ 2016, ఆదివారం

దీపావళి శుభాకాంక్షలు


దీపావళి శుభాకాంక్షలు

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...