పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

16, అక్టోబర్ 2010, శనివారం

శ్రీ మహిషాసురమర్దనీ- దేవిమహర్నవమి


శ్రీ మహిషాసురమర్దనీ దేవి-మహర్నవమి.16-10-10Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...