పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

29, ఆగస్టు 2014, శుక్రవారం

మా ఇంటి వినాయకుడు


సంతోషంగా మా ఇంటికి వచ్చి  పూజలందుకున్న బొజ్జ గణపయ్య తన కరుణా కటాక్షాలతో, చల్లని చూపులతో అందరినీ కాపాడాలని కోరుకుంటూ.. 

వినాయకచవితి శుభాకాంక్షలు 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...