పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

12, ఏప్రిల్ 2011, మంగళవారం

అంతరిక్ష యాత్ర


యూరిగగారిన్ 1961 ఏప్రిల్ 12 అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళిన మొదటి మానవుడు.
రష్యా మొదటిసారిగా వోస్ టక్ వ్యోమ నౌకను మానవసహితంగా అంతరిక్షంలోకి పంపింది.


50th Anniversary of The First Human Spaceflight.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...