పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

12, ఏప్రిల్ 2011, మంగళవారం

Inspiration...


Collection of greatest Inspirational Quotes
to empower me to live the life of my dreams.


Life Never Leaves U Empty
It Always Replaces Evrything
U Lost...
If It Asks U To
Put
Sumthing Down...
It's B'coz It Wants U
To
Pick Up Sumthing Better ...Nothing can be Changed
by Changing the Face

but Everything can be Changed

by Facing the Change !!!
Happiness Keeps u Sweet
Sorrows Keep u Human

Failure Keeps u Humble

Success Keeps u glowing

&

GOD Keeps u Going.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...