పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

9, జనవరి 2013, బుధవారం

మా సంక్రాంతి ముగ్గులు...
 చిన్నప్పటి నుండి పండగలు చేసుకుంటూనే ఉన్నాము అప్పటికి ఇప్పటికి పండగలలో,ఆచారాల్లో ఎన్నో మార్పులు,చేర్పులు...అలాగే సంక్రాంతి పండగలో కూడా కొన్ని మార్పులు వచ్చినా ఇప్పటికీ మారనివి ముగ్గులు, హరిదాసులు,ఎంత కష్టమనిపించినా వండుకునే అరిసెలు, ఇంకా కొన్ని సాంప్రదాయాలు ఇవన్నీ కొంచెం కష్టమే అయినా కూడా ఇష్టంగానే అనిపిస్తాయి... సంక్రాంతి పండగలో నాకు ఎక్కువగా నచ్చేది ముగ్గులు.. జనాలు ముగ్గులు వేయటం మొదలుపెట్టినప్పటి నుండి ముగ్గులు వేయాలన్న సరదా కూడా మొదలవుతుంది... 

చిన్నప్పుడు అమ్మ మట్టినేల మీద మాకు పాలు తెచ్చే అమ్మాయితో పేడ  తెప్పించి, చల్లి శుభ్రం చేసి ముగ్గులు వేసేది...ఇప్పుడు పాలు తెచ్చే అమ్మాయి లేదు,మట్టినేలా లేదు.. అయినా ఇంటి ముందు ఉన్న సిమెంట్ గచ్చు మీదనే నీళ్ళు చల్లి,ముగ్గులు వేయటం అదొక ఆనందంగా,పోనీలే ఈ మాత్రమైనా నేల ఉంది ముగ్గు వేయటానికి అనిపిస్తుంది.. చిన్నప్పుడు ధనుర్మాసం నెలంతా ముగ్గులు వేసేవాళ్ళము ఇప్పుడు మాత్రం జనవరి 1 నుండి సంక్రాంతి వరకు వేస్తున్నాము.మా ఇంటి ముందు ఈ సంక్రాంతికి  నేను వేసిన ముగ్గులు..

సంక్రాంతి మొదలవగానే అమ్మటానికి వచ్చే రంగులు..ఈ రంగులు లేకపోతె ముగ్గుకి కళ రాదు కదా.. అలా అని రోజూ ముగ్గులో రంగులు వేసే ఓపిక,తీరిక లేకపోయినా పండగ రోజు మాత్రం రంగులు వేయాల్సిందే.. 


మా సంక్రాంతి ముగ్గులు... 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...