పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

1, జనవరి 2017, ఆదివారం

Happy New Year 2017Happy New Year 2017H: Harbinger of
A: Abundant
P: Peace,
P: Prosperity and
Y: Youthfulness.
N: Newness coupled with
E: Eternal Happiness
W: Wean away your sorrows.
Y: Your life is filled with
E: Enormous
A: Ambition that makes you
R: Rich and righteous!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...