పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

26, ఫిబ్రవరి 2019, మంగళవారం

బంతి..చామంతి ...
బంతి చామంతి పూలతోటలు
మా గుంటూరు జిల్లాలో..Thanks For Watching
Please Like & Subscribe  My Youtube Channel

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...