పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

Gata Rahe Mera Dil...


 Hi,I'm Raaji

Welcome to my Favourite Hindi songs Blog


Music has been my companion in my lonely times and my philosopher in disturbed times.

Music is like true friends.Music console and make smile whatever our state of mind may be.

This blog is for everyone who loves hindi songs - Bollywood, Indipop, Gazals and more...

From evergreen classics to the latest chartbusters.

Once again Welcome to my  

  
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...