పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

14, ఫిబ్రవరి 2012, మంగళవారం

ప్రేమ పూర్వక స్వాగతం...!


ప్రేమకు ఒక చిహ్నం ఉందని ...
అది ఇలాగే ఉంటుందని,
ప్రేమికులకు ఒక రోజుందని...
అది రోజేనని,
ఇలా ప్రేమ పూర్వక స్వాగతం పలకాలని....
ఎవరు నేర్పారో...ఎన్ని ప్రేమ గుర్తులో...


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...