పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

15, ఆగస్టు 2010, ఆదివారం

స్వాతంత్ర్యదినోత్సవ శుభాకాంక్షలు..


జగతి సిగలో జాబిలమ్మకి వందనం...వందనం
మమతలెరిగిన మాతృభూమికి మంగళం... మాతరం
మగువ శిరసున మణులు పొదిగెను హిమగిరీ
కలికి పదములు కడలి కడిగిన కళ ఇది
I Love India I Love India
I Love India I Love India

గంగ యమునలు సంగమించిన గానమా
కూచిపూడికి కులుకు నేర్పిన నాట్యమా..
అజంతాలా..ఖజురహోలా
సంపదలతో సొంపులోసగే భారతీ జయహో..
మంగళం... మాతరం
I Love India I Love India
I Love India I Love India

సరిగమలు...గలగలలు....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...