పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

26, డిసెంబర్ 2018, బుధవారం

మా గుంటూరు కూరగాయల మార్కెట్ / 🌽 Vegetable Market Tour 🌽 @ My Guntur..మా గుంటూరు కూరగాయల మార్కెట్
 🌽 Vegetable Market Tour 🌽 @ My Guntur..


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...