పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

1, జనవరి 2013, మంగళవారం

నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు...



ఈ నూతన సంవత్సరం అందరికి ఆయురారోగ్యాలను,
ఐశ్వర్యాలను,సుఖసంతోషాలను,శాంతిని,విజయాలను 
అందించాలని,అంతా మంచి జరగాలని కోరుకుంటూ 
నా హృదయపూర్వక నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు..
                                    
 

 A Charming Rose On This New Year Make our life
Beautiful,Youthful,colourful and overall  
A Happy Experience To Remember 

HAPPY NEW YEAR










Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...