పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

29, ఆగస్టు 2014, శుక్రవారం

వినాయకచవితి శుభాకాంక్షలు
ఏకదంతాయ వక్రతుండాయ గౌరీ తనయాయ ధీమహి 
గజేశానాయ ఫాలచంద్రాయ శ్రీ గణేశాయ ధీమహి ..

విఘ్ననాయకుడు తన చల్లని చూపులతో
కరుణా కటాక్షాలతో కాపాడాలని వేడుకుంటూ 
అందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు

శ్రీ గణేశాయ ధీమహి Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...