పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

21, అక్టోబర్ 2018, ఆదివారం

Southern Sojourn - Highlights Of Guntur To kanyaKumari Road Trip




Southern Sojourn
Guntur To kanyaKumari Tour






Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...