పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

15, మార్చి 2019, శుక్రవారం

The All India Federation Of Women Lawyers Seminar @ Guntur


Happy To Participate in One Day Seminar On 
"Uniform Civil Code"
At Nagarjuna University. Amaravathi A.P., 
10th March,2019

As a Member of  The All India Federation Of Women Lawyers & Federation Of Women Lawyers,A.P


Seminar On 
"Uniform Civil Code" 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...