పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

11, అక్టోబర్ 2010, సోమవారం

శ్రీ అన్నపూర్ణాదేవి


శ్రీ అన్నపూర్ణాదేవి.11-10-10Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...