పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా.. కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు త్రోవా.. ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా.. మది కోరిన మధు సీమలు వరించిరావా..

12, అక్టోబర్ 2010, మంగళవారం

శ్రీ లలితా త్రిపురసుందరీదేవి


శ్రీ లలితా త్రిపురసుందరీదేవి .12-10-10

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...